^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach

Aktualności


 Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

 

Dyrekcja Szkoły przypomina, że dla klas I-VII oraz gimnazjum dni od 15 do 17 kwietnia 2019 r. są wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem pracy szkoły. W tych dniach odbywają się egzaminy ósmoklasisty.

Z wyrazami szacunku
Iwona Pochopień
Dyrektor ZSO nr 14


Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

W dniach od 15.04. - 17.04. 2019 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty zgodnie z planem oraz zasadami omówionymi z uczniami i rodzicami podczas spotkań.
Prosimy uczniów o przybycie na godz. 8.15.

Z wyrazami szacunku
Iwona Pochopień
Dyrektor ZSO nr 14

 


 

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!


W dniach od 10.04. – 12.04.2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 odbędą się egzaminy gimnazjalne zgodnie z zasadami omówionymi podczas spotkań z uczniami i rodzicami. Prosimy uczniów o przybycie na godz. 8.15.
Przypominam uczniom kl. I – VIII oraz liceum, że zgodnie z kalendarzem pracy szkoły są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.


Z poważaniem
Iwona Pochopień
Dyrektor ZSO nr 14


 

Szanowni Państwo - Rodzice/Opiekunowie uczniów szkoły

Informuję, że rodzic dziecka do lat 8-miu może wystąpić o zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem, w związku z nieprzewidzianym zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, jeśli zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu j.w., a rodzic  nie ma  możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem, które nie zostało przyjęte do przedszkola lub szkoły.

"rodzice mogą skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko".

W tym celu rodzic winien złożyć do swojego pracodawcy, wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A wraz z pisemnym OŚWIADCZENIEM "o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko."

Rodzice mogą również skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie).

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły


 

Informacja MEN dla rodziców związana ze strajkiem w oświacie


 

Szanowni Państwo


Zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu. 

Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku. 

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły. Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki. 

W ostateczności - przy braku możliwości zapewnienia opieki - rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. 

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow

 

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji


 WCZORAJ I DZIŚ. SOŚNICA - NIEZWYKŁA DZIELNICA

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach zaprasza na VI Sośnicki Festyn Oświatowy, który odbędzie się 18 maja 2019 r. w godz. 14:00- 19:00 na terenie naszej szkoły i parafii św. Jacka.

Rozpoczynamy uroczystym pochodem dzieci i młodzieży ze wszystkich sośnickich placówek oświatowych wraz z Orkiestrą Dętą KWK „Sośnica” i mażoretkami z grupy „Pantera”.

Zapewniamy: gry, zabawy sportowe, występy artystyczne dzieci i młodzieży, prezentacje szkół i przedszkoli, stoiska prozdrowotne, pokazy sztuk walki, występy taneczne, pokaz połykaczy ognia, gastronomię i wiele, wiele innych atrakcji.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Szczegóły wkrótce na stronie www.zso14gliwice.pl

 


 

 

Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach informuje, że nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 14 rozpoczyna się 1 marca 2019 r.

Rejon Szkoły Podstawowej nr 14 – Obwody SP 14

Karta zapisu dziecka – do pobrania Karta zapisu do klasy 1 w naszym obwodzie  lub dostępna w sekretariacie szkoły przy ul. Jedności 35

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczyna się 13 maja 2019 – Zarządzenie nr PM-235/19 Prezydenta Miasta z dnia 24 styczeń 2019 - Dokument rekrutacja - załącznik 1

Wniosek o przyjęcie dziecka – do pobrania Wniosek o przyjęcie dziecka poza obwodem lub dostępny w sekretariacie szkoły przy ul. Jedności 35


  

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji 2019


  

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

 

Ulotka informacyjna dotycząca rekrutacji

Nabór dla uczniów gimnazjum

Nabór dla uczniów klas 8

Decyzja dla szkół podstawowych

Decyzja dla szkół gimnazjalnych

   


  

Informacje dla rodziców uczniów klas VIII związane z egzaminami w roku szkolnym 2018/2019

 Informacje dla rodziców

Informacja o sposobie przeprowadzania i organizowania egzaminu ósmoklasisty

Pomoc dziecku w przygotowaniach do egzaminu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Rozwiązywanie zadań matematycznych

Zajęcia powtórkowe dla uczniów

  


 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 

Na stronie http//men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania
i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane
i uzupełniane o nowe treści.

 

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały  informacyjne związane
z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalnepunkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

 

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnychbędą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca
w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

 

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie
do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

 

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same,
ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

 

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalny plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji 


 Konto bankowe Rady Rodziców

ING Bank Śląski 14 1050 1298 1000 0092 3264 8163

Chciałabym poinformować, że została ustalona wysokość składki, która pozwoliłaby zrealizować minimalną ilość zadań związanych z działalnością szkoły, na poziomie 30 zł na rok. Jednocześnie przypominam, iż składka jest dobrowolna i każda wpłata (także w innej wysokości) jest mile widziana.
Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek kwestie do Rady Rodziców proszę o przekazywanie ich delegatom klasowym lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy.

Przewodnicząca Rady Rodziców


 

                                                              

                     

EFS
Szkoła bez przemocy
Szkoła z Klasą